Jouw loonfiche uitgelegd

|Posted by | Uncategorised
Jouw loonfiche uitgelegd

Dankzij een loonfiche kom je onder meer te weten hoe je loon is samengesteld en hoeveel je moet betalen aan de fiscus en de sociale zekerheid. Maar om dat alles te achterhalen, is het belangrijk om begrijpen welke informatie je allemaal terugvindt op dat document. 

Brutoloon

Laten we beginnen bij het begin: jouw brutoloon. Dat is hetgeen dat je ontvangt voor het werk dat je doet. Op basis van de brutovergoeding berekent de staat hoeveel belastingen en sociale bijdragen je moet betalen. Het basismaandloon omvat niet enkel de compensatie die je ontvangt voor de gepresteerde uren, maar ook vergoedingen voor onder meer vakantie- en ziektedagen. Dat alles wordt afzonderlijk vermeld op jouw loonfiche, zodat je een perfect overzicht krijgt van waar de inkomsten afkomstig zijn.

Sociale bijdrage

Het volgende dat je op je loonfiche ziet, is de sociale bijdrage. Dat is een deel van jouw brutoloon dat naar de sociale zekerheid gaat. In ons land wordt er met een vast percentage gewerkt, zijnde 13,07 procent (voor de werknemer). Dat betekent dat je op een brutoloon van 2.500 euro een sociale bijdrage betaalt van welgeteld 326,75 euro. Hetgeen je daarvan overhoudt, wordt het netto belastbaar inkomen genoemd. Hoeveel belastingen je moet betalen, is afhankelijk van dat cijfer.

In Vlaanderen kan je overigens in aanmerking komen voor een jobbonus. Dat is een premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. De premie kan oplopen tot 600 euro per jaar.

Netto belastbaar inkomen

Nu weten we wat het netto belastbaar inkomen is. De fiscus gaat op basis van de belastingschijven nagaan hoeveel je de staat verschuldigd bent. Er wordt daarbij gewerkt met een belastingvrije som. Voor 2022 moet je op de eerste schijf van 9.050 euro geen belastingen betalen. Dat bedrag kan oplopen afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld kinderen ten laste. Op alles boven dat bedrag moet je dus belastingen betalen. De belastingschijven starten bij 25 procent en lopen op tot 50 procent.

Op basis van die berekening, kan jouw werkgever een inschatting maken van hoeveel bedrijfsvoorheffing je moet betalen. Dat is in principe een voorschot dat je betaalt aan de belastingdienst. Indien je teveel hebt betaald, zal de fiscus een deel van de bedrijfsvoorheffingen terugbetalen, en omgekeerd. Dat kom je pas te weten nadat je jouw belastingbrief hebt ingevuld.

Netto

Nu weet je hoeveel je netto ontvangt, maar dat bedrag zal naar alle waarschijnlijk afwijken van hetgeen je effectief in handen krijgt. Denk bijvoorbeeld aan extralegale voordelen. In veel gevallen moet je als werknemer een bijdrage betalen. We nemen de maaltijdcheques als voorbeeld. Die zijn vrijgesteld van RSZ en belastingen, maar als werknemer moet je per cheque zelf een minimumbijdrage van 1,09 euro betalen. De werkgever betaalt de rest. De bedrijfswagen is nog zo’n populair extralegaal voordeel waar je als werknemer zelf een deel moet voor bijdragen.

Onder het nettoloon vind je ook een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Dat is een belasting waarbij de werkgever bij iedere loonberekening een extra bedrag moet inhouden. Op het einde van elk kwartaal wordt het totaal van die inhoudingen doorgestort naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De regering is die bijdrage nu gefaseerd aan het afschaffen. Die dooft uit in vier fasen, gelijklopend met de verhoging van het minimumloon: in 2022, 2024, 2026 en 2028.

Wat vind je nog allemaal terug op de loonfiche?

  • Naam en adres van de werkgever
  • De werkperiode en het aantal gepresteerde uren of dagen
  • Jouw functie binnen het bedrijf
  • Jouw gezinssituatie en burgerlijke staat, niet onbelangrijk aangezien dat een impact kan hebben op hoeveel je netto overhoudt
  • Soms wordt ook het paritair comité waaronder je valt, vermeld op de loonbrief
  • Soms wordt ook de patronale bijdrage voor de sociale zekerheid vermeld